18 Maj 2021
autor Zbigniew Zieliński

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.). Ustawa wprowadza istotne zmiany do instytucji już obowiązujących, a także reguluje szereg nowych procedur i wymagań. Nowe przepisy dotyczą całego procesu zamówień publicznych, zarówno sposobu planowania jak i prowadzenia postępowania, trybów zamówień oraz obowiązków zamawiających i wykonawców. Warto się z nimi zapoznać, ponieważ jest to największa zmiana przepisów dotyczących zamówień publicznych od 2004 roku. Poniżej przedstawiamy wybrane przez nas najistotniejsze zmiany.

Najwazniejsze zmiany:

 • W nowej ustawie nastąpiło wyraźne rozgraniczenie procedury dla tzw. zamówień unijnych (o wartości powyżej progów unijnych) od tzw. krajowych (o niższych wartościach).
 • Zrezygnowano z przeliczania kwot z EUR na PLN i ustalono nowy próg podstawowy, powyżej którego należy stosować przepisy PZP, na wartość stałą 130.000 PLN. Pozostałe progi stosowania przepisów PZP pozostały bez zmian.
 • Wprowadzono definicję zamawiających sektorowych oraz określono działalność sektorową.
 • Usunięto tryb zapytania o cenę.
 • Zlikwidowano tryb przetargu nieograniczonego.
 • Wprowadzono nową, uproszczoną procedurę dla zamówień krajowych (o wartości nieprzekraczającej progu unijnego) - tzw. tryb podstawowy, który występuje w trzech wariantach: bez negocjacji, z możliwością negocjacji i z obligatoryjnymi negocjacjami.
 • Wprowadzono nowy rodzaj zamówień – zamówienia bagatelne. Są to zamówienia, których wartość mieści się w granicach 50 000 – 130 000 PLN, a które w ograniczonym zakresie objęte będą nowym PZP.
 • Wadium jest fakultatywne we wszystkich postępowaniach niezależnie od wartości zamówienia.
 • Obniżono wysokość wadiów. W postępowaniach krajowych zamawiający może żądać do 1.5% wartości zamówienia netto, natomiast w postępowaniach unijnych – do 3% wartości zamówienia netto.
 • Nałożono obowiązek przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań przed wszczęciem każdego postępowania.
 • Wprowadzono obowiązek corocznego aktualizowania planów postępowań o zamówienia publiczne.
 • Wprowadzono pełną elektronizację zamówień publicznych. Od 1 stycznia 2021 r. we wszystkich postępowaniach oferty muszą być składane elektronicznie. Oferta złożona w formie papierowej podlegać będzie odrzuceniu.
 • Według nowych przepisów zamawiający może tylko raz wezwać wykonawcę do przedłużenia terminu związania ofertą, a oferent musi wyrazić zgodę na przedłużenie.
 • Usztywniono termin na zadawanie pytań do SWZ. Termin ten obecnie upływa na 4 dni przed terminem składania ofert.
 • Rozszerzono dostęp do środków ochrony prawnej bez względu na wartość przedmiotu zamówienia. Usprawniono postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).
 • Wprowadzono katalog klauzul abuzywnych (postanowień, których nie można umieszczać w umowie o zamówienie publiczne).
 • Wprowadzono nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia w trakcie obowiązywania umowy w przypadku np. zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
 • Zmniejszono wagę jakościowych kryteriów oceny złożonej oferty. Możliwość stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny.
 • Ograniczono prawo zamawiającego do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i SWZ. Według nowej ustawy jeżeli zmiany te istotnie zmieniają charakter zamówienia, postępowanie musi zostać unieważnione.
 • Obniżono próg wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jakiego może żądać zamawiający do 5% ceny brutto. 10% zabezpieczenia jest dopuszczalne w wyjątkowych przypadkach opisanych w ustawie.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje fakultatywne tj. zamawiający może przewidzieć obowiązek jego wniesienia, ale nie musi.
 • Zniesiono obowiązek publicznego i jawnego otwarcia ofert.
 • Zmodyfikowano katalog podstaw odrzucenia oferty.

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu

Wadium jako forma zabezpieczenia postępowania jest nadal stosowane. Pozostaje możliwość wniesienia wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej. Z uwagi na elektronizację zamówień publicznych zmianie uległa jedynie forma wadium, które zgodnie z przepisami nowej ustawy, musi być składane w formie elektronicznej.

Nowa ustawa nie wprowadza istotnych zmian w odniesieniu do zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu. Zasadniczej zmianie uległa jedynie kwestia wysokości zabezpieczenia.

Gwarancje wadialne oraz gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek możesz uzyskać z pomocą firmy zzBrokers.

Strona zzbrokers.pl wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów - Polityka prywatności

zapisz się